NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH - TIN HỌC VĂN PHÒNG CƠ BẢN

Nội dung chương trình học: “Tin học văn phòng cơ bản

- Chương trình học bao gồm 2 phần:
PHẦN 1: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MICROSOFT WORD
(Số buổi 12)
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT OFFICE WORD
I. Giới thiệu chung: Mục đích khóa học, cách thức học
II. Giới thiệu tổng quát về máy tính, phần mềm
III. Giới thiệu màn hình làm việc của Word
IV. Một số thao tác cơ bản làm việc với tập tin: News, Save, Open, close.
V. Thao tác sao chép và di chuyển văn bản
VI. Thao tác chèn ký tự đặc biệt và công thức toán học
 CHƯƠNG II ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
I. Định dạng Font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ
II. Định dạng đoạn văn bản:
1. Thao tác giãn dòng
2. Thao tác giãn đoạn
3. Thao tác căn lề đặc biệt
4. Thao tác căn chỉnh đoạn văn bản
5. Thao tác chèn dấu chỉ mục và số chỉ mục đầu đoạn
6. Thao tác tạo khung và đổ màu nền cho đoạn văn bản
7. Thao tác chia cột báo
8. Thao tác tạo chữ cái lớn đầu đoạn
9. Thao tác tạo Tab
CHƯƠNG III  LÀM VIỆC VỚI BẢNG BIỂU
I. Tạo bảng biểu
II. Một số thao tác về bảng biểu như:
1. Thao tác chèn thêm cột thêm dòng
2. Thao tác xóa cột xóa dòng
3. Thao tác thay đổi kích thước của dòng và cột
4. Thao tác hợp nhất các ô (trộn ô)
5. Thao tác căn chỉnh dữ liệu cho dòng tiêu đề
6. Thao tác xoay chữ
7. Thao tác lặp lại tiêu đề
8. Thao tác tính tổng cho dòng
9. Thao tác sắp xếp bảng
10. Thao tác tách dòng
11. Thao tác trang trí bảng
CHƯƠNG IV TRANG TRÍ VÀ HOÀN THIỆN VĂN BẢN
I. Chèn tranh ảnh (Tranh ảnh từ Clips Art, tranh ảnh từ From file)
II. Định dạng vị trí cho tranh ảnh
III. Chèn chữ nghệt thuật
IV. Thao tác vẽ và định dạng các khối hình
V. Thao tác chèn tiêu đề đầu trang, cuối trang
VI. Thao tác đánh số trang
VII. Định dạng trang in
VIII. In ấn văn bản
PHẦN 2: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MICROSOFT EXCEL
(Số buổi 14)
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ EXCEL
I. Giới thiệu về màn hình làm việc của Excel
1. Một số thao tác cơ bản trong excel
2. Thao tác nhập dữ liệu
3. Thao tác sửa dữ liệu
4. Thao tác chèn thêm cột thêm dòng
5. Thao tác xóa dòng, xóa cột
6. Thao tác thay đổi kích thước của dòng và cột
7. Thao tác hợp nhất các ô (Trộn ô)
8. Thao tác căn chỉnh dữ liệu cho dòng tiêu đề
9. Thao tác chèn thêm sheet và đổi tên
II. Tính toán trong excel
1. Làm quen với các toán tử (toán tử toán học, toán tử so sánh, toán tử nối chuỗi)
2. Thao tác tính toán đơn giản
3. Thao tác tính tổng tự động
III. Định dạng dữ liệu trong bảng tính
IV. Thao tác đóng khung và trang trí bảng tính
CHƯƠNG II. CÁC NHÓM HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL
I. Gii thiu đa chô, khi ô
1. Địa chỉ tương đối
2. Địa chỉ tuyệt đối
II. Giới thiệu về cấu trúc và phân loại các nhóm hàm
1. Nhóm hàm thng kê
2. Hàm tính tổng SUM
3. Hàm tính trung bình cộng AVERAGE
4. Hàm tìm số lớn nhất MAX
5. Hàm tìm số nhỏ nhất MIN
6. Hàm đếm các giá trị kiểu số COUNT
7. Hàm đếm các giá trị COUNTA
8. Hàm xếp thứ hạng RANK
III. In ấn
CHƯƠNG III NHÓM HÀM NGÀY THÁNG VÀ HÀM TÌM KIẾM
I. Nhóm hàm ngày tháng
1. Hàm DAY
2. Hàm MONTH
3. Hàm YEAR
4. Hàm TODAY
5. Hàm WEEKDAY
6. Hàm DATE

II. Nhóm hàm logic
1. Hàm điu kin IF
2. Hàm AND
3. Hàm OR
III. Nhóm hàm thống kê có điều kiện
1. Hàm COUNTIF
2. Hàm SUMIF
CHƯƠNG IV NHÓM HÀM TOÁN HỌC HÀM XỬ LÝ CHUỖI VÀ HÀM TÌM KIẾM
I. Nhóm hàm toán học
1. Hàm INT
2. Hàm MOD
II. Nhóm hàm xử lý chuỗi
1. Hàm LEFT
2. Hàm RIGHT
3. Hàm MID
III. Nhóm hàm tìm kiếm
1. Hàm tìm kiếm theo cột VLOOKUP
2. Hàm tìm kiếm theo dòng HLOOKUP
CHƯƠNG V VÙNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
I. Thao tác sắp xếp
II. Thao tác tính tổng phụ
III. Thao tác đặt lọc tự động Auto Filter
IV. Thao tác đặt lọc cấp cao Advanced Filter
V. Vẽ đồ thị
Học phí: 1.100.000đ.
GIẢM 20% HỌC PHÍ KHÓA HỌC - Học phí chỉ còn 880.000
Giảm tiếp 5% cho học viên cũ
Giảm tiếp 5% cho nhóm trên 5 bạn
Giảm tiếp 10% cho nhóm trên 8 bạn
Thời gian học linh động xen kẽ hoàn toàn do học viên đăng ký từ thứ 2 đến chủ nhật

Sáng Chiều Tối Lớp cuối tuần
7h30 – 9h30 2h – 4h 6h – 8h Ngày thứ 7 Tối chủ nhật
9h30 – 11h30 4h – 6h  
Thứ 2 – 4 – 6
Thứ 3 – 5 - 7
Thứ Thứ 2 – 4 – 6
Thứ 3 – 5 - 7
Lớp học từ thứ 2 – Thứ 6

* Sau khoá học học viên được tổ chức thi và cấp chứng chỉ của Bộ giáo dục & đào tạo có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc...>>xem thêm mẫu chứng chỉ tại đây

* Công ty nhận hợp đồng đào tạo và cấp chứng chỉ cho các đơn vị, cá nhân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC NGOẠI NGỮ T&M
Trụ sở chính: Số 08 Cổng trường Đại học Hà Nội – Thanh Xuân – Hà Nội
Cơ sở 2: Số 1A Cổng trường Đại học Hà Nội – Thanh Xuân – Hà Nội
Cơ sở 3: Số 266 Km9 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 024.3554.3783 - 0974.841.182