NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH- TIN HỌC VĂN PHÒNG TỔNG HƠP

Nội dung chương trình học: “Tin học văn phòng tổng hợp - từ cơ bản đến nâng cao”

- Chương trình học bao gồm 3 phần:
PHẦN 1: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MICROSOFT WORD
(Số buổi 10)
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT OFFICE WORD
I. Giới thiệu chung: Mục đích khóa học, cách thức học
II. Giới thiệu tổng quát về máy tính, phần mềm
III. Giới thiệu màn hình làm việc của Word
IV. Một số thao tác cơ bản làm việc với tập tin: News, Save, Open, close.
V. Thao tác sao chép và di chuyển văn bản
VI. Thao tác chèn ký tự đặc biệt và công thức toán học
 CHƯƠNG II ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN
I. Định dạng Font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ
II. Định dạng đoạn văn bản:
1. Thao tác giãn dòng
2. Thao tác giãn đoạn
3. Thao tác căn lề đặc biệt
4. Thao tác căn chỉnh đoạn văn bản
5. Thao tác chèn dấu chỉ mục và số chỉ mục đầu đoạn
6. Thao tác tạo khung và đổ màu nền cho đoạn văn bản
7. Thao tác chia cột báo
8. Thao tác tạo chữ cái lớn đầu đoạn
9. Thao tác tạo Tab
CHƯƠNG III  LÀM VIỆC VỚI BẢNG BIỂU
I. Tạo bảng biểu
II. Một số thao tác về bảng biểu như:
1. Thao tác chèn thêm cột thêm dòng
2. Thao tác xóa cột xóa dòng
3. Thao tác thay đổi kích thước của dòng và cột
4. Thao tác hợp nhất các ô (trộn ô)
5. Thao tác căn chỉnh dữ liệu cho dòng tiêu đề
6. Thao tác xoay chữ
7. Thao tác lặp lại tiêu đề
8. Thao tác tính tổng cho dòng
9. Thao tác sắp xếp bảng
10. Thao tác tách dòng
11. Thao tác trang trí bảng
CHƯƠNG IV TRANG TRÍ VÀ HOÀN THIỆN VĂN BẢN
I. Chèn tranh ảnh (Tranh ảnh từ Clips Art, tranh ảnh từ From file)
II. Định dạng vị trí cho tranh ảnh
III. Chèn chữ nghệt thuật
IV. Thao tác vẽ và định dạng các khối hình
V. Thao tác chèn tiêu đề đầu trang, cuối trang
VI. Thao tác đánh số trang
VII. Định dạng trang in
VIII. In ấn văn bản
CHƯƠNG V WORD NÂNG CAO
I. Thủ thuật với hộp thoại AutoCorrect Options
II. Tiện ích
1. Template
2. Tìm kiếm và thay thế
3. Kiểm tra chính tả
4. Track sự thay đổi
5. Thêm ghi chú (Comment)
6. Review tài liệu
7. Mật khẩu bảo vệ (Pass)
III. Lý thuyết (Mail Merge)
1. Tạo dữ liệu nguồn
2. Tạo mẫu
3. Trộn
IV. Tạo mục lục tự động cho tài liệu (Table of Contents)
V. Chụp hình màn hình làm việc
VI. Tạo siêu liên kết Hyperlink
VII. Tạo Bookmark
PHẦN 2: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MICROSOFT EXCEL
(Số buổi 12)
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ EXCEL
I. Giới thiệu về màn hình làm việc của Excel
1. Một số thao tác cơ bản trong excel
2. Thao tác nhập dữ liệu
3. Thao tác sửa dữ liệu
4. Thao tác chèn thêm cột thêm dòng
5. Thao tác xóa dòng, xóa cột
6. Thao tác thay đổi kích thước của dòng và cột
7. Thao tác hợp nhất các ô (Trộn ô)
8. Thao tác căn chỉnh dữ liệu cho dòng tiêu đề
9. Thao tác chèn thêm sheet và đổi tên
II. Tính toán trong excel
1. Làm quen với các toán tử (toán tử toán học, toán tử so sánh, toán tử nối chuỗi)
2. Thao tác tính toán đơn giản
3. Thao tác tính tổng tự động
III. Định dạng dữ liệu trong bảng tính
IV. Thao tác đóng khung và trang trí bảng tính
CHƯƠNG II. CÁC NHÓM HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL
I. Gii thiu đa chô, khi ô
1. Địa chỉ tương đối
2. Địa chỉ tuyệt đối
II. Giới thiệu về cấu trúc và phân loại các nhóm hàm
1. Nhóm hàm thng kê
2. Hàm tính tổng SUM
3. Hàm tính trung bình cộng AVERAGE
4. Hàm tìm số lớn nhất MAX
5. Hàm tìm số nhỏ nhất MIN
6. Hàm đếm các giá trị kiểu số COUNT
7. Hàm đếm các giá trị COUNTA
8. Hàm xếp thứ hạng RANK
III. In ấn
CHƯƠNG III NHÓM HÀM NGÀY THÁNG VÀ HÀM TÌM KIẾM
I. Nhóm hàm ngày tháng
1. Hàm DAY
2. Hàm MONTH
3. Hàm YEAR
4. Hàm TODAY
5. Hàm WEEKDAY
6. Hàm DATE

II. Nhóm hàm logic
1. Hàm điu kin IF
2. Hàm AND
3. Hàm OR
III. Nhóm hàm thống kê có điều kiện
1. Hàm COUNTIF
2. Hàm SUMIF
CHƯƠNG IV NHÓM HÀM TOÁN HỌC HÀM XỬ LÝ CHUỖI VÀ HÀM TÌM KIẾM
I. Nhóm hàm toán học
1. Hàm INT
2. Hàm MOD
II. Nhóm hàm xử lý chuỗi
1. Hàm LEFT
2. Hàm RIGHT
3. Hàm MID
III. Nhóm hàm tìm kiếm
1. Hàm tìm kiếm theo cột VLOOKUP
2. Hàm tìm kiếm theo dòng HLOOKUP
CHƯƠNG V VÙNG CƠ SỞ DỮ LIỆU
I. Thao tác sắp xếp
II. Thao tác tính tổng phụ
III. Thao tác đặt lọc tự động Auto Filter
IV. Thao tác đặt lọc cấp cao Advanced Filter
V. Vẽ đồ thị
CHƯƠNG VI PHẦN NÂNG CAO
-   Nhóm hàm INDEX, MATCH, OFFSET
-  Vùng điều kiện
-  Các hàm Databaste : DSUM, DMAX, DMIN, DCOUNT, DCOUNTA, DAVERAGE
-  Lý thuyết phân tích Pivot Table
-  Phân tích dữ liệu
-  Tạo dữ liệu nguồn
-  Phân tích bằng Pivot Table
-  Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)
-  Định dạng theo điều kiện (Conditional Formating)
-  Kiểm tra hợp lệ dữ liệu (Data validation)
-  Xem lại duyệt nội dung
PHẦN 3: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MICROSOFT POWERPOINT
(Số buổi 8)
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ POWERPOINT
I. Các khái nim
1. Khái niệm về Slide
2. Khái niệm về các chế độ hiển thị Slide trong PowerPoint
II. Các thao tác với tệp tin (News, Save, Open, Close)
1. Các thao tác vi Slide
2. Thao tác chèm thêm slide
3. Nhân bản Slide
4. Thao tác xóa Slide
5. Thao tác di chuyển (sắp xếp lại) Slide
6. Thao tác làm ẩn và hiện các Slide
CHƯƠNG II HIỆU CHỈNH TRÌNH DIỄN
I. Hiu chnh trình din
II. Các thao tác định dạng văn bản trong Slide
1. Thao tác chèn thêm văn bản
2. Thao tác định dạng font chữ trong văn bản
3. Thao tác thay thế Font chữ
4. Thao tác thiết lập khoảng cách giữa các dòng và các đoạn trong văn bản
5. Thao tác sử dụng chèn dấu chỉ mục và số chỉ mục
III. Hiệu chỉnh trình diễn
1. Sdng Slide Master
2. Sử dụng các mẫu dựng sẵn trang trí nền cho Slide
3. Tạo các hiệu ứng phối màu và màu nền
CHƯƠNG III MỘT SỐ THAO TÁC CHÈN CƠ BẢN VÀ CHÈN ĐA PHƯƠNG TIỆN
I. Chèn bng biu
II. Chèn chữ nghệ thuật
III. Chèn tranh ảnh từ Clips Art và tranh ảnh từ Fromfile
IV. Vẽ và điều chỉnh các khối hình
V. Thêm tập tin âm thanh và Video vào Slide
CHƯƠNG IV  TẠO HIỆU ỨNG CHO TRÌNH DIỄN
I. Thiết lp các hiu ng chuyn tiếp Slide
II. Tạo các hiệu ứng hoạt hình cho các đối tượng
III. Sử dụng các nút lệnh (Action button)
IV. Tạo siêu liên kết – Hyperlink
V. Trình diễn và các kỹ thuật trình diễn
VI. Thiết kế 1 cuộc trình diễn
VII. Trình diễn chương trình
VIII. Thiết lập các tùy chọn và in ấn
Học phí:1.250.000đ.
GIẢM 20% HỌC PHÍ KHÓA HỌC - Học phí chỉ còn 1000.000
Giảm tiếp 5% cho học viên cũ
Giảm tiếp 5% cho nhóm trên 5 bạn
Giảm tiếp 10% cho nhóm trên 8 bạn
Thời gian học linh động xen kẽ hoàn toàn do học viên đăng ký từ thứ 2 đến chủ nhật

Sáng Chiều Tối Lớp cuối tuần
7h30 – 9h30 2h – 4h 6h – 8h Ngày thứ 7 Tối chủ nhật
9h30 – 11h30 4h – 6h  
Thứ 2 – 4 – 6
Thứ 3 – 5 - 7
Thứ Thứ 2 – 4 – 6
Thứ 3 – 5 - 7
Lớp học từ thứ 2 – Thứ 6

* Sau khoá học học viên được tổ chức thi và cấp chứng chỉ của Bộ giáo dục & đào tạo có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc...>>xem thêm mẫu chứng chỉ tại đây

* Công ty nhận hợp đồng đào tạo và cấp chứng chỉ cho các đơn vị, cá nhân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC NGOẠI NGỮ T&M
Trụ sở chính: Số 08 Cổng trường Đại học Hà Nội – Thanh Xuân – Hà Nội
Cơ sở 2: Số 1A Cổng trường Đại học Hà Nội – Thanh Xuân – Hà Nội
Cơ sở 3: Số 266 Km9 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 024.3554.3783 - 0974.841.182